Voorwaarden domein registratie

Algemene Voorwaarden van IDNO, gevestigd te Assen. Versie geldig vanaf 01-01-2011
 1. Definities
  • IDNO: het bedrijf IDNO te Assen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01124763, werkzaam onder de handelsnamen IDNO
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van IDNO wordt gesloten
  • Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan
 2. Toepasselijkheid
  • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met IDNO.
 3. Duur van overeenkomst
  • De overeenkomst tussen IDNO en opdrachtgever gaat in op het moment dat IDNO de door de opdrachtgever ingediende aanvraag heeft aanvaard
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van twaalf (12) maanden en telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde periode
  • Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode
  • IDNO heeft het recht zonder restitutie de dienstverlening op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
   • opdrachtgever haar verplichtingen jegens IDNO niet nakomt
   • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet
   • opdrachtgever ongewenste commerciële dan wel wervende e-mail (spam) verstuurt of door derden laat versturen
   • opdrachtgever commerciële dan wel wervende e-mail verstuurt aan de hand van een adresbestand dat afkomstig is van een derde partij
   • opdrachtgever in strijd met de Netiquette handelt
   • opdrachtgever informatie verspreidt dan wel doorverwijst (linked) naar informatie die
    • in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving
    • in strijd is met de nationale wetgeving van het land waar de server staat
    • Algemene Voorwaarden van IDNO, gevestigd te Assen. Versie geldig vanaf 01-01-2011
    • in strijd is met aanvaarde normen en waarden
    • discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
 4. Facturering en betaling
  • Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats
  • Tenzij anders vermeld zijn door IDNO vermelde prijzen exclusief BTW
  • De betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op een door IDNO aangegeven wijze
  • Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim
  • Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is IDNO gerechtigd
   • De volledige dienstverlening op te schorten met inbegrip van diensten waarbij wel aan de betalingsverplichting is voldaan
   • buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de opdrachtgever
   • Bij IDNO ondergebrachte domeinnamen vrijgeven of te verkopen
 5. Bijzondere bepalingen ten aanzien van domeinnamen
  • De registratie van een domeinnaam vindt pas plaats nadat de betaling van de eerste termijn door IDNO is ontvangen
  • Bij het registreren van een domeinnaam dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden
  • et is de gebruiker ten alle tijden toegestaan domeinnamen naar een andere provider te verhuizen. Hierbij zal echter geen restitutie van reeds betaald abonnementsgeld plaatsvinden
  • Bij het registreren van een domeinnaam worden de persoonsgegevens van de aanvrager in een openbaar register opgenomen
  • Bij het registreren van een domeinnaam gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvullende voorwaarden die voor de desbetreffende domeinextensie gelden
 6. Overmacht
  • lgemene Voorwaarden van IDNO, gevestigd te Assen. Versie geldig vanaf 01-01-2011. IDNO is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden
 7. Aansprakelijkheid
  • IDNO is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar IDNO weinig of geen invloed op kan uitoefenen. IDNO kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met IDNO, of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IDNO
  • In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, is IDNO ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van IDNO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten
  • De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er door zijn toedoen geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart IDNO van alle aansprakelijkheid jegens derden
 8. Wijzigingen
  • IDNO is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te wijzigen
  • Eventuele wijzigingen hebben ook betrekking op bestaande overeenkomsten. De opdrachtgever zal tenminste 14 dagen voordat deze wijzigingen in werking treden per e-mail geïnformeerd worden
  • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een wijziging van de algemene voorwaarden kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden
 9. Klachten en geschillen
  • Bij klachten dient de opdrachtgever zich in eerste instantie schriftelijk tot IDNO te wenden
  • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
  • In geschillen tussen IDNO en opdrachtgever, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Assen
  • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven