Algemene voorwaarden IDNO

Algemene Voorwaarden van IDNO, gevestigd te Assen. Versie geldig vanaf 01-01-2011
 1. Definities
  • IDNO is een handelsnaam van haar moedermaatschappij, kantoorhoudende aan de:
   Ulohof 8, 9401 HB te Assen
 2. Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze facturen, offertes, e-mail opdrachten, aanbiedingen overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, daaronder mede begrepen die tot het verrichten van werkzaamheden, indien en voor zover niet uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen
 3. Tot standkoming overeenkomst
  • Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever een opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Als een opdrachtgever telefonisch, per e-mail of via onze website aangeeft dat hij gebruik wil maken van onze diensten, dan geldt deze opdracht direct als een overeenkomst en zijn onze voorwaarden van toepassing.
 4. Prijzen
  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijziging exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten, heffingen, andere belastingen en de kosten van verpakking, media, transport en verzekering
  • IDNO heeft het recht bij wijziging van lonen, sociale lasten, materiaalprijzen, grondstofprijzen, belastingen of welke kosten wijzigingen dan ook, deze wijzigingen door te berekenen aan de opdrachtgever.
 5. Voorwaarden voor de serviceverlening:
  • De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan
 6. Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:
  • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is
  • Materiaal dat door IDNO wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien
  • Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaa
  • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen
 7. Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
  • Pirated software
  • Hacker programma's of archieven
  • Warez sites
  • MP3 sites
  • Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
  • RC bots
  • Meer dan 50% van de webruimte als downloads
 8. Gebruiksregels:
  • Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden
  • Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren
  • IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers
  • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen
  • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden
  • Sub Hosting is niet toegestaan
  • Mirror sites is niet toegestaan
  • Distributie punten is niet toegestaan
  • Elke site met als primair doel file distributie
 9. Traffic (dataverkeer) regels:
  • Wegens unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen accounts zijn de volgende gelimiteerd tot 5 GB vrij verkeer, of anders per account aangegeven. Voor sommige accounts hanteren wij een Fair use policy. Wanneer vermeldingen onder "Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links" en/of onder "Gebruiksregels" worden genegeerd zal IDNO elke aangesproken GB dataverkeer in rekening brengen tegen een tarief van € 3,00 per GB. Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in rekening worden gebracht, de prijs per GB is € 3,00.
 10. Toegang
  • Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden zijn met het account.
 11. Aansprakelijkheid
  • IDNO kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van IDNO of een bedrijf dat door IDNO is ingeschakeld. IDNO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van IDNO. IDNO is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is IDNO gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
  • IDNO accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het zogenaamde millennium-probleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen aanleiding vormen tot beïndiging van het abonnement door de abonnee.
 12. Betaling
  • Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Alle accounts, tenzij anders is aangegeven worden per jaar gefactureerd.
  • Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zullen kosten in rekening worden gebracht. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, heeft IDNO het recht om een account buiten werking te zetten (suspended). Bij buitenwerking zetten van een account is IDNO op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties die de opdrachtgever hierdoor ondervindt.
  • Opdrachtgever heeft niet het recht, de vordering die gebruiker heeft uit hoofde van de onderliggende overeenkomst te compenseren met door gebruiker aan opdrachtgever verschuldigde bedragen
  • Bij niet, niet tijdige of niet op juiste wijze betalen is de opdrachtgever onverminderd zijn verplichting tot betaling van de hoofdsom, een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente per jaar verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke vertragingsrente met een minimum van 8%.
 13. 30 dagen niet goed geld terug garantie
  • Wanneer u aanspraak maakt op de "30 dagen niet goed geld terug garantie" zullen de door uw betaalde gelden voor het hosting account volledig op uw rekening terug gestort worden. Omdat IDNO kosten moet maken voor het registreren/verhuizen van uw domeinnaam zullen de door u betaalde kosten voor het domein niet geretourneerd worden. De "30 dagen niet goed geld terug garantie" wordt geleverd wanneer het product waarvoor gekozen is, en waarvan alle informatie te lezen is op de website van IDNO niet naar behoren is geleverd.
 14. Contractduur, stilzwijgende verlenging
  • De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het Hosting account wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende automatische verlenging van 1 jaar. Bij tussentijdse beïndiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het Hosting account.
  • Opzeggingen dienen minstens 2 maanden voor een automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van domeinnamen en/of Hosting accounts geldt dat deze geschiedt middels een door IDNO beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn na het inloggen middels de account gegevens, welke zijn afgegeven tijdens de registratie van domeinnaan en/of Hosting account, te vinden op de website van IDNO. Voor opzeggingen geld dat de opdrachtgever bepaalde gegevens dient in te voeren waarna de betreffende formulieren automatisch worden gegenereerd. Alle formulieren dienen door IDNO ondertekend te worden ontvangen.
  • IDNO kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens IDNO niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
  • IDNO heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 15. Weigering en maatregelen
  • Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten
  • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten
  • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal € 500,- per incident verwachten
  • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd
  • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services
 16. E-mail en nieuwsbrieven
  • IDNO behoud zicht het recht verzending van e-mail naar haar opdrachtgever zoals nieuwsbrieven.

   Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

   IDNO houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als zij dit nodig acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, facturen, e-mails en transacties van IDNO. Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

   IDNO houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.